1. W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie naszego kraju, usilnie prosimy wszystkich parafian do bezwzględnego stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Apelujemy, aby w tych dniach pozostać w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. w telewizji, radiu i internecie.
  2. Mając na względzie dobro parafian, a szczególnie troskę o ich zdrowie i życie, została podjęta bardzo trudna decyzja o wyłączeniu z udziału w ceremoniach liturgicznych sprawowanych w naszej świątyni wiernych świeckich. Chociaż przepisy dopuszczają udział w nich do 5 osób, to z uwagi na charakter zagrożenia (przenoszenie się wirusa z człowieka na człowieka), a także w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów wśród osób chcących wziąć udział w liturgii, została podjęta ta trudna decyzja.
  3. Przypominamy wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: ?gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich? (Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami. Zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej duchowo. Czym ona jest ? Papież Jan Paweł II w kwestii Komunii duchowej przywołuje tekst ? zachętę św. Teresy od Jezusa: ?Kiedy nie przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy św., najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka Komunii duchowej (?) Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana?. Niektórzy przyjmują komunię pragnienia, ilekroć wstępują do kościoła choćby tylko na krótko, na adorację Najświętszego Sakramentu. Są tacy, którzy mają zwyczaj przyjmować komunię pragnienia codziennie podczas modlitwy wieczornej, a zazwyczaj są to ci sami, którzy do sakramentu Komunii Świętej przystępują często, a nawet codziennie. Możliwość przyjmowania Komunii Pragnienia jest wielką szansą religijną dla tych ludzi, którzy w tej trudnej dla nas sytuacji pragną troszczyć się o swoje życie duchowe.

Formuły komunii duchowej:

– Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła 

Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.

– O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. 

Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.

– Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca.

  1. W łączności duchowej z wiernymi, szczególnie z osobami zamawiającymi intencje mszalne, o godzinie 7.oo i 18.oo w dni powszednie, a w niedziele w harmonogramie niedzielnym, sprawowane są Msze św. w zamówionych wcześniej intencjach. Bardzo prosimy wiernych świeckich przebywających w swoich domach, aby w tych godzinach łączyli się duchowo i modlitewnie z liturgią sprawowaną w naszym kościele parafialnym.
  2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w naszej świątyni zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, tzn. z pominięciem I Stacji w kaplicy przedpogrzebowej, a w liturgii w kościele oraz na cmentarzu bierze udział 5 osób wyznaczonych przez najbliższą rodzinę osoby zmarłej.
  3. W związku z trwającą epidemią, ulega zmianie termin uroczystości I Komunii w naszej parafii. Po konsultacji z Rodzicami, a także osobami odpowiedzialnymi za duchowe i intelektualne przygotowanie dzieci, uroczystość I Komunii w naszej parafii odbędzie się 26 września 2020 roku (ostatnia sobota września).
  4. Dziękujemy za okazywane wyrazy łączności duchowej i modlitewnej, które z głębi serca odwzajemniamy. Szczególnie łączymy się duchowo i otaczamy modlitwą osoby chore, cierpiące, przeżywające samotność i opuszczenie. Niech Chrystus Królujący z wysokości krzyża będzie dla wszystkich parafian umocnieniem i źródłem nadziei. Niech swoim błogosławieństwem wspiera wysiłki ludzi dobrej woli, podejmowane w trosce o zdrowie i życie bliźnich.
  5. Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały i przekazują srebrne i złote precjoza z przeznaczeniem na renowację naczyń liturgicznych. Bóg zapłać.
  6. Dziękujemy również za troskę o materialne funkcjonowanie naszej parafii wyrażającą się w ofiarach wpłacanych na konto parafialne. 
  7. Biuro parafialne czynne jest codziennie według wcześniejszego harmonogramu.               W sprawach pilnych kapłani są dostępni pod numerem telefonu: 725-486-020.